DHARMA

Closed lists for texts

The following list are using to describe metadata with specifics values, that are not registered in the DHARMA thesaurus.

Datation precision

Datation evidence

Jovian cycle name

VALUES DISPLAY
Prabhava Prabhava
Vibhava Vibhava
Sukla Śukla
Pramoda Pramoda
Prajapati Prajāpati
Angirasa Āṅgirasa
Srimukha Śrīmukha
Bhava Bhāva
Yuvan Yuvan
Dhatr Dhātṛ
Isvara Īśvara
Bahudhanya Bahudhānya
Pramathin Pramāthin
Vikrama Vikrama
Vrsa Vṛṣa
Citrabhanu Citrabhānu
Subhanu Subhānu
Tarana Tāraṇa
Parthiva Pārthiva
Vyaya Vyaya
Sarvajit Sarvajit
Sarvadharin Sarvadhārin
Virodhin Virodhin
Vikrta Vikṛta
Khara Khara
Nandana Nandana
Vijaya Vijaya
Jaya Jaya
Manmatha Manmatha
Durmukha Durmukha
Hemalamba Hemalamba
Vilamba Vilamba
Vikarin Vikārin
Sarvarin Śārvarin
Plava Plava
Subhakrt Śubhakṛt
Sobhakrt Śobhakṛt
Krodhin Krodhin
Visvavasu Viśvāvasu
Parabhava Parābhava
Plavanga Plavaṅga
Kilaka Kīlaka
Saumya Saumya
Sadharana Sādhāraṇa
Virodhakrt Virodhakṛt
Paridhavin Paridhāvin
Pramadica Pramādica
Ananda Ānanda
Raksasa Rākṣasa
Anala / Nala Anala / Nala
Pingala Piṅgala
Kalayukta Kālayukta
Siddharthin Siddhārthin
Raudra Raudra
Durmati Durmati
Dundubhi Dundubhi
Rudhirodgarin Rudhirodgārin
Raktaksa Raktākṣa
Krodhana Krodhana
Ksaya / Aksaya Kṣaya / Akṣaya